Jeżeli bliska dla Was osoba przebywa w placówce resocjalizacyjnej lub ją opuściła. Potrzebujecie wskazówek, macie pytania.
Prosimy o kontakt.

Przed opuszczeniem zakładu karnego

Okres do 6 miesięcy przed przewidywanym warunkowym zwolnieniem lub przed wykonaniem kary to czas, w którym skazany powinien zostać przygotowany do życia po zwolnieniu.
Okres ten powinna ustalić, za zgodą skazanego, Komisja Penitencjarna lub Sąd Penitencjarny. Półroczny czas przed zwolnieniem skazany powinien wykorzystać, na to, aby np. poszukać pracy, nawiązać kontakt z kuratorem sądowym, organizacjami zajmującymi się udzielaniem pomocy osobom opuszczającym zakłady karne.
Podczas tego okresu można ubiegać się od dyrektora zakładu karnego o zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego, łącznie na czas do 14 dni.
Jeżeli skazany nie posiada dokumentu tożsamości, administracja zakładu karnego jest zobowiązana podjąć czynności niezbędne, aby taki dokument został wyrobiony.
Przed opuszczeniem placówki penitencjarnej wychowawca ds. postpenitencjarnych ma obowiązek udzielić skazanemu informacji o możliwościach uzyskania niezbędnej pomocy w znalezieniu zatrudnienia, zakwaterowania oraz otrzymania niezbędnej opieki medycznej.
Przy opuszczeniu zakładu karnego skazany otrzymuje świadectwo zwolnienia z zakładu karnego oraz zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli był zatrudniony podczas odbywania kary).
jeśli takie są wskazania lekarskie, a skazany wymaga leczenia, otrzyma skierowanie do lekarza specjalisty lub do szpitala.
Natomiast jeżeli skazany nie dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi, dyrektor zakładu karnego może udzielić pomocy pieniężnej w chwili zwolnienia w wysokości do 1/3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników lub przyznać jej odpowiedni ekwiwalent. Jako ekwiwalent pomocy pieniężnej skazany może otrzymać przy zwolnieniu stosowną do pory roku odzież, bieliznę, obuwie, bilet na przejazd, a także artykuły żywnościowe na czas podróży.

Poniżej do pobrania archiwalne broszury dotyczące pomocy postpenitencjarnej:

Pomoc postpenitencjarna Rzecznik Praw Obywatelskich Warszawa 2015
Pierwsze kroki po wyjściu Urząd Pracy Lublin 2014 Lublin
Informator Tulipan Okręg Szczeciński 2013 Szczecin
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 2011 Nowy Sącz
MAPA POMOCY Województwa Małopolskiego Kraków 2009 r.
CRiiS
Rządowe I Samorządowe Instytucje Pomocy Dla Skazanych
Wyjść na prostą Lublin

Facebook