Instytucje pozarządowe zajmujące się readaptacją

Nazwa Adres Kontakt Zakres usług
Fundacja "Sławek" Generała Władysława Andersa 13
00–159 Warszawa
tel. 22 258-19-97
e-mail: biuro@fundacjaslawek.org

 • bezpłatna pomoc psychologiczna
 • bezpłatna pomoc prawna
 • Anioł stróż - projekt opieki nad osobami otrzymującymi przepustki
 • Festiwal Sztuki Więziennej
 • Poczytaj Mi - czytanie bajek przez osadzonych rodziców swoim dzieciom
 • PRE-PROJEKT- projekt systemowy. Projekt ma na celu zmniejszenie utrudnień jakich doświadcza grupa wykluczonych (więźniów, przestępców, kryminalistów, ludzi poszukiwanych) poprzez wymianę oświadczeń, praktyk i metod w 5 krajach (Węgier, Polski, Czech, Słowacji i Litwy)

Fundacja "Zmiana" Targowa 63 lok.63
03-728 Warszawa
tel. 22 619-00-54
kom. +48 572-766-003
e-mail: zmiana.md@gmail.com

 • bezpłatna pomoc prawna
 • bezpłatne udostępnianie skazanym książek
 • projekty dla skazanych na długoterminowe kary pozbawienia wolności

Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat" Ośrodek Readaptacji Społecznej "Dom Patronatu"
Siennicka 48
04-393 Warszawa
tel. 22 813-22-15, 22 827-55-86
patronat.waw.pl
Pomoc Interwencyjna
Punkt Pomocy Prawnej
Punkt Porad Prawnych
ul. Siennicka 48; 03-493 Warszawa (Praga Południe)
tel. 22 827-55-86, 22 813-22-15
adres e-mail: porady.patronat@gmail.comW Punkcie Porad Prawnych dyżury prawników odbywają się we wtorki w godzinach od 17 do 19 oraz piątki w godzinach od 17 do 19. Na bezpośrednie konsultacje można umawiać się telefonicznie dzwoniąc pod numer 22 813 22 15 lub 22 827 55 86. Porady udzielane są także telefonicznie, mailowo (adres e-amil: porady.patronat@gmail.com) jak również korespondencyjnie. Listy do prawników prosimy kierować na adres ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa.
Punkt Pomocy Doraźnej Stowarzyszenie prowadzi Punkt Pomocy Doraźnej, w której osoby zwalniane z Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych mogą liczyć na doraźną pomoc rzeczową – żywność, odzież, środki czystości itp. Punkt Pomocy Doraźnej czynny jest w poniedziałki i wtorki w godz. 10-12 oraz soboty w godz. 11-13.
Fundacja Edusa Siedziba: ul.Zeusa 45 lok. 2, 01-497 Warszawa
Biuro: ul.Pełczyńskiego 30A, 01-471 Warszawa
tel. 22 370-28-60
kom. +48 883-006-016
e-mail: fundacjaedusa@wp.pl
www.fundacjaedusa.pl
Tworzenie punktów poradnictwa prawnego, pedagogicznego, psychologicznego, profilaktycznego, socjalnego, zawodowego oraz działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Fundacja „UWOLNIENIE” ul. Inowrocławska 5a, 91-020 Łódź tel. 42 640-62-40
e-mail: poradnia@uwolnienie.pl
Siedziba oraz Ośrodek Terapeutyczny

Na wizytę terapeutyczną w poradni można umówić się telefonicznie pod nr 42 640
-62-40 lub osobiście zapisać się w ośrodku przy ul. Inowrocławskiej 5a
(Bałuty). Na wizytę należy zabrać dowód osobisty.

Projekt Fundacji Uwolnienie - Pracownia Aktywizacji
Projekt dotyczy aktywizacji społecznej i zawodowej osób, które po zwolnieniu z jednostki penitencjarnej są zagrożone wykluczeniem społecznym lub powrotem do działalności przestępczej.
Program obejmuje:
Badanie kompetencji i kierunku rozwoju zawodowego z użyciem wystandaryzowanego narzędzia diagnostycznego – bilansu kompetencji społecznych i zawodowych Trening przeciwdziałania agresji i przemocy.
Warsztat pracy zespołowej i aktywnego poszukiwania zatrudnienia.
Zajęcia z profilaktyki uzależnień.
Umiejętność pracy z komputerem.
Szkolenia zawodowe.
Opieka psychologa i doradcy zawodowego.
Wsparciem zostanie objętych 30 osób obojga płci, opuszczających jednostki
penitencjarne z terenu województwa łódzkiego.
ul. Więckowskiego 29/5
90-727 Łódź
tel1: 42 630-36-07
tel2: 42 633-93-36

Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa administracja, pracownicy socjalni
tel.+48 22 425 06 83jadłodajnia, wydawanie paczek
tel.+48 22 498 04 03

gabinet medyczny
tel.+48 22 298 51 12

Leczenie stacjonarne w Domu im. Ks. Boduena – Schronisku szpitalnym dla bezdomnych i chorych, jak również w Poradni Lekarskiej i Gabinecie Rehabilitacji, pomoc socjalna, prawna, psychologiczna i duszpasterska
Stowarzyszenie MONAR ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa tel.: (22) 635 95 09
(22) 635 13 26
(22) 635 94 37
e-mail:biuro@monar.org
Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT
przy ul. Marywilskiej 44A w Warszawie.Projekt skierowany jest do osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością opuszczających areszt śledczy lub zakład karny, w okresie do 6 miesięcy od ich opuszczenia.
- Bezdomność
- Profilaktyka
Stowarzyszenie Antidotum ul. Janowo 42, 05-180 Szczypiorno tel./fax 22 785 50 24
Interwencyjna Pomoc Socjalna 531 112 114
http://www.stowarzyszenieantidotum.org.pl/
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Antidotum-203262266408067/
Terapia, psychoterapia pogłębiona z terapią uzależnień i readaptacja społeczna
(pomoc socjalna, socjoterapia, pomoc prawna w zakresie odrabiania wyroków,
pisania wniosków i pism sądowych, regulacja sytuacji prawnej), Klub Pracy.
Ośrodek Readaptacyjny Mateusz Waldemara Dąbrowski
tel. 660-839-163
https://www.facebook.com/O%C5%9Brodek-Readaptacyjny-Mateusz-w-Toruniu-
1377057449214091/
Stowarzyszenie "Mateusz" prowadzi ośrodek resocjalizacji i readaptacji dla
mężczyzn powracających z terapii uzależnień i zakładów karnych.
Fundacja Tulipan al. Wojska Polskiego 63 pok. 4/13
70-476 Szczecin
tel.535 582 982
e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
http://fundacjatulipan.pl
Fundacja Tulipan zajmuje się pomocą skazanym, byłym skazanym i ich bliskim.
Skazani po opuszczeniu jednostki penitencjarnej mogą uzyskać pomoc prawną,
socjalną, terapeutyczna, zawodową/szkoleniową, psychologiczną. Byli skazani
mogą w fundacji skorzystać z komputera, drukarki, telefonu oraz uzyskać odzież
i środki higieniczne. Prowadzone są również grupy wsparcia dla byłych
skazanych.
Śląski oddział Błękitnego Krzyża 43-300 Bielsko-Biała
ul. Traugutta 21; ul. Bystrzańska 51a
e-mail: osrodek.readaptacyjny@bk-europe.pl
osrodek.readaptacyjny2@bk-europe.pl
Ośrodek Readaptacyjny. Program readaptacji byłych więźniów oparty na ergoterapii.
Case study – Stowarzyszenie Pomocy Ludzie Ludziom ul. Reymonta 10, 50-225 Wrocław tel: (071) 329 08 06
fax: (071) 329 08 06
e-mail: ludzieludziom@konto.pl
http://ludzieludziom.prv.pl
Wsparcie osób bezdomnych, osób opuszczających zakłady karne, ofiar przemocy,
osób uzależnionych od alkoholu czy narkotyków – w usamodzielnieniu się i
adaptacji do nowych warunków życia. Cel ten jest osiągany przez indywidualną
pracę z podopiecznym i pomoc w przechodzeniu kolejnych etapów – poczynając od
uczenia się podstawowych czynności koniecznych do samodzielnego funkcjonowania,
aż po wsparcie w znalezieniu pracy i samodzielnego mieszkania. Podstawową
metodą tak rozumianej readaptacji społecznej jest odblokowanie procesów
jednostkowego rozwoju i samorealizacji, m.in. poprzez pobudzenie do
samodzielnego myślenia i działania.
Sursum Corda
Centrum Pomocy Osobom Opuszczającym Zakłady Karne i Ich Rodzinom
ul. Zakościelna 3
33-300 Nowy Sącz
Kontakt z koordynatorami Centrum:
Krzysztof Jasiński 883 143 936
Marcin Kałużny 692 115 724
Marek Zając 660 716 605
e-mail: centrumpomocy@sc.org.pl
centrumpomocy@sc.org.pl
http://www.nowy-sacz.so.gov.pl/index.php?p=m&idg=mg,115
W Centrum Pomocy na chwilę obecną można uzyskać pomoc w formie bezpłatnych
porad:
prawnika
doradcy zawodowego
wychowawcy ds. postpenitencjarnych
kuratora rodzinnego oraz kuratora dla dorosłych
specjalisty pracy socjalnej
psychologa
a także:
pomoc rzeczowa: bony żywnościowe,odzież,bilety komunikacji publicznej
paczki żywnościowe - wydawane w czwartki w godz 9-15
pomoc w poszukiwaniu pracy
informacje o miejscach uzyskania pomocy postpenitencjarnej i społecznej oraz
zasadach ubiegania się o nią
informacje o miejscach w ośrodkach przyjmujących byłych więźniów.
zajęcia z zakresu przeciwdziałania agresji i profilaktyki uzależnieńW Centrum obowiązuje telefoniczna rejestracja:
tel. 18 44 11 994
tel. 18 540 40 40

Firmy

Nazwa Adres Kontakt Zakres usług
Knowledge sp z o.o.
(firma posiada ważny certyfikat wydany przez Polskie Centrum Certyfikacji potwierdzający spełnienie wymagań z normy ISO 9001:2008 w zakresie Kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia) i ustalenie możliwości udziału w bezpłatnym szkoleniu dla osób opuszczających zakłady karne w wieku do 29 roku życia.
Długa 44/50 lok.200 kom. 500-241-501
Katarzyna Baj
Projekt „SKAZANI NA…PRACĘ!”
ŚCIEŻKA WSPARCIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:
możliwości:
1. Szkolenia zawodowe (jedno do wyboru):

 • Spawanie metodą MIG i TIG
 • Pracownik kancelaryjny
 • Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie
 • Indywidualne pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
 • Staże u pracodawców

WAŻNE: Uczestnicy otrzymają gratyfikacje pieniężne.

 • Stypednium za szkolenie z zakresu nabywania kompetencji kluczowych - 770 zł
 • Stypednium za szkolenie zawodowe:
 • Spawanie metodą MIG i TIG - 1130 zł
 • Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie - 1130 zł
 • Pracownik kancelaryjny - 821 zł
 • Stypednium stażowe - 770 zł za każdy miesiąc realizacji stażu.

warunki:

 • osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
 • nie uczące się, ani nie uczestniczące w szkoleniu,
 • w wieku od 18 do 29 lat,
 • Przebywające na terenie woj. mazowieckiego (także ośrodki dla bezdomnych),
 • które w ciągu ostatniego roku opuściły zakład karny lub areszt śledczy

Facebook